X

معرفی

 

شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور در سال ۱۳۷۱ به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و در جهت تحقق مفاد ماده (۱۷) قانون تشكیل شركت‌های آب و فاضلاب در هیئت دولت مصوب گردید و بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو، اساس‌نامه مادر تخصصی شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی رسید.

هدف از تشكیل شركت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت نیرو در امور آب و فاضلاب شامل مدیریت صحیح، نظارت و ارزیابی عملكرد، هدایت و راهبری، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌های زیرمجموعه در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و همچنین كارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت‌ها و تدوین برنامه‌ها تدوین گردید

اهداف

 

ﻫﺪف از ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺮﮐﺖ، ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺗﺼـﺪی وزارت ﻧﯿـﺮو در اﻣـﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ، ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﺒﺮی، اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎزدﻫﯽ و ﺑﻬﺮه وری و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی وزارت ﻧﯿﺮو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری وزارت ﻧﯿﺮو ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﻧﻈـﺎرت ﻫـﺎ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .

وظایف

 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب.
 • اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راﺳﺘﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺗﺠﺎری و ﻏﯿﺮه و ﺟﻤﻊ آوری، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺼﻔﯿﻪ و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری.
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﺮ هﺑﺮداری از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر و اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ.
 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و راﻫﺒﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر واراﺋﻪ آن ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو.
 • اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر.
 • ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﺟﺮای ﻃﺮ حﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ رﻋﺎﯾ ﺖﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﻧﯿﺮو.
 • اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.
 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻬﺮ هﺑﺮداری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت، اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ.
 • ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو.
 • ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺮﻓ ﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻧﺠﺎ مﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذي رﺑﻂ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب.
 • اﺟﺮاي ﻃﺮ حﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺘﺎدي ﺑﺮ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف وزارت ﻧﯿﺮو.
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐ ﺖﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮ حﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﻬﺮ هﺑﺮداري از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط.
 • اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺑﻬﺮ هﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﺮح ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄ ﺢﺧﺪﻣﺎت.
 • اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﺟﺮاي ﻃﺮ حﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﺤﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘ ﻪاي و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب.
 • اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻬﺎم و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن و راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺘﺎدي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ.
 • اﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﻋﺮﺿﻪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺧﻠﯽ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﻧﺸﻌﺎب و ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذي رﺑﻂ.
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
 • ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ.